Cẩm nang IFRS cho người Việt

Công văn số 10685/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội về việc miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (20/03/2018)

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10685/CT-TTHT
V/v
miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH cao ốc Vietcombank 198
(Đ/c: Số 198 Trần Quang Khải, phường Lý Thái T, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội)
MST: 0100146700

Trả lời công văn số LJV/VCBT/46/2018 ngày 05/3/2018 của Công ty TNHH cao ốc Vietcombank 198 hỏi về miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

+ Tại khoản 1 Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng:

"1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.”

+ Tại Điều 11 quy định về các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết:

“Điều 11. Các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai miễn lập H sơ xác đnh giá giao dch liên kết:

1. Người nộp thuế được miễn kê khai xác đnh giá giao dch liên kết tại mục III, mục IV Mu số 01 ti Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đối tượng np thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam áp dng cùng mức thuế suất thuế thu nhp doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhp doanh nghiệp trong k tính thuế nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục II tại Mẫu s 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:

a) Người nộp thuế có phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng và tng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đng;

b) Người nộp thuế đã ký kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thỏa thuận tớc về phương pháp xác định giá. Các giao dịch liên kết không thuộc phạm vi áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá, người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 10 Nghị định này;

c) Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai  thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như sau:

- Phân phối: Từ 5% trở lên;

- Sản xuất: Từ 10% trở lên;

- Gia công: Từ 15% trở lên.

Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần quy định tại điểm này thì phải lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.

Căn cứ quy định trên, trường hợp trong năm 2017, Công ty TNHH cao ốc Vietcombank 198 chỉ phát sinh giao dịch với bên liên kết là Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank (là đối tượng nộp thuế TNDN tại Việt Nam), hai bên đều không được hưởng ưu đãi thuế TNDN, nộp thuế TNDN với cùng mức thuế suất thuế TNDN là 20% đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên thì Công ty TNHH cao ốc Vietcombank 198 được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III, mục IV Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục II Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH cao ốc Vietcombank 198 biết và thực hiện./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn