Cẩm nang IFRS cho người Việt

Công văn số 206/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn đối tượng miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (03/01/2018)

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 206/CT-TTHT
V/v đối tượng miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH IDAKA Việt Nam
(Đ/c: P404, Tầng 4 HITC, 239 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội - MST: 0106899330)

Trả lời công văn số IDKVN12122017 ngày 12/12/2017 của Công ty TNHH IDAKA Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

+ Tại Điều 2 quy định như sau:

“ Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đi tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.”

+ Tại Điều 5 quy định về các bên có quan hệ liên kết:

“Điều 5. Các bên có quan hệ liên kết

1. Các bên có quan hệ liên kết (sau đây viết tắt là “bên liên kết”) là các bên có mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu tư của một bên khác.

…"

+ Tiết c Khoản 2 Điều 11 quy định về trường hợp người nộp thuế được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết như sau:

“2. Người nộp thuế có trách nhiệm kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này nhưng được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:

c) Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như sau:

- Phân phối: Từ 5% trở lên;

- Sản xuất: Từ 10% trở lên;

- Gia công: Từ 15 % trở lên.

Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần quy định tại đim này thì phải lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định."

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày tại công văn hỏi của đơn vị:

Trường hợp Công ty là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính phủ thì thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp Công ty có phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết, Công ty thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, chỉ có một tài sản vô hình là phần mềm kế toán, việc sử dụng phần mềm kế toán chỉ giúp cho việc quản lý dữ liệu s sách kế toán, hoàn toàn không giúp gia tăng doanh thu cho Công ty, Công ty có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu (bao gồm các lĩnh vực Phân phối: Từ 5% trở lên; Sản xuất: Từ 10% trở lên; Gia công: Từ 15% trở lên) thì Công ty được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo hướng dẫn tại Tiết c Khoản 2 Điều 11 Nghị định 20/2017/NĐ-CP nhưng vẫn phải kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH IDAKA Việt Nam được biết và thực hiện./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn