Cẩm nang IFRS cho người Việt

Công văn số 208/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế đối với giao dịch liên kết (03/01/2018)

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 208/CT-TTHT
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty CP vật tư nông sản
(Đ/c: Số 14 Ngô Tất Tố - Văn Miếu - Q. Đống Đa - Hà Nội)
MST: 0100104066

Trả lời công văn số 433 VTNS/CV-KTTC ngày 14/12/2017 của Công ty CP vật tư nông sản, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

+ Tại Khoản 3 Điều 8 quy định cách xác định chi phí để tính thuế trong một số trường hp cụ thể đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết đặc thù:

“Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ của người nộp thuế.

Quy định này không áp dụng với người nộp thuế là đối tượng áp dụng của Luật các tổ chức tín dụng và Luật kinh doanh bảo hiểm.

Người nộp thuế kê khai tỷ lệ chi phí lãi vay trong kỳ tính thuế theo Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.”

+ Tại Điều 14 quy định hiệu lực thi hành:

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2017.”

Căn cứ Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/04/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính Phủ hướng dẫn kê khai mẫu số 01 Thông tin quan hệ liên kết và giao dịch liên kết quy định:

“- Chỉ tiêu "Chi phí lãi tiền vay": Ghi giá trị chi phí lãi vay tính vào chi phí tài chính trong kỳ.

+ Cột (6): Ghi tổng giá trị theo xác định tại Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết, theo APA đối với giao dịch phát sinh với các bên liên kết và giá trị ghi tại sổ kế toán đối với giao dịch phát sinh với các bên độc lập.”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty CP vật tư nông sản có phát sinh giao dịch liên kết thì Công ty xác định chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Trong đó chi phí lãi vay xác định theo nguyên tắc nêu trên là tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của Công ty (không phân biệt chi phí lãi vay phát sinh từ các bên liên kết hay từ các bên độc lập).

Quy định về tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ áp dụng cho cả kỳ tính thuế năm 2017.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 5 để được hướng dẫn cụ thể.

Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty CP vật tư nông sản được biết và thực hiện./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn