Cẩm nang IFRS cho người Việt

Công văn số 3310/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn về Hồ sơ giao dịch liên kết (22/01/2018)

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3310/CT-TTHT
V/v hồ sơ giao dịch liên kết

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Việt Nam Leakless
Địa chỉ: Lô 75, khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, MST: 0102026039

Trả lời công văn số 01/CV đề ngày 05/01/2018 của Công ty TNHH Việt Nam Leakless (sau đây gọi là Công ty) hỏi về miễn nộp hồ sơ giao dịch liên kết, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

+ Tại điều 2 quy định về đối tượng áp dụng:

"Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là người nộp thuế) là đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp kê khai và phát sinh giao dịch với các bên có quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này."

+ Tại Điều 11 quy định các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập H sơ xác định giá giao dịch liên kết:

"Điều 11. Các trường hợp người nộp thuế được miễn kê khai, miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dch liên kết

1. Người nộp thuế được miễn kê khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III, mục IV Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết là đi tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế và không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, nhưng phải kê khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục II tại Mu s 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Người nộp thuế trách nhiệm kê khai xác đnh ggiao dch liên kết theo Mu s 01 ti Ph lc ban hành kèm theo Ngh đnh này nhưng được miễn lập H sơ xác định giá giao dch liên kết trong các trường hợp sau:

...c) Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đng, áp dụng tỷ suất li nhun thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như sau:

- Phân phối: Từ 5% trở lên;

- Sản xuất: Từ 10% trở lên;

- Gia công: Từ 15% trở lên.

Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ sut lợi nhuận thun quy định tại điểm này thì phải tập H sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định."

- Căn cứ Điều 5 Thông tư số 41/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, quy định miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP;

"1. Người nộp thuế được miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu được xác định trong kỳ tính thuế là lợi nhuận thuần chưa trừ chi phí lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm chênh lệch doanh thu và chi phí của hoạt động tài chính) trên doanh thu thun.

Doanh thu thuần được xác định theo quy định của chính sách thuế và chế độ kế toán là chênh lệch của doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trừ (-) các khoản giảm trừ doanh thu trong kỳ của người nộp thuế.

...3. Người nộp thuế áp dụng hướng dẫn tại khoản 1 Điều này thực hiện kê khai Mu s 01 ti Ph lc ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP theo hướng dẫn tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp người nộp thuế lựa chn không áp dụng theo quy định ti khoản 1 Điều này thì phải ly H sơ xác định giá giao dch liên kết và kê khai xác đnh giá giao dch liên kết theo quy định tại Điều 10 của Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và khoản 1 Điều 4 Thông tư này."

Căn cứ các quy định trên:

Trường hợp trong năm 2017 Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản vô hình, có doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay và thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu là từ 10% trở lên theo hướng dẫn tại điểm c khoản 2 Điều 11 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP, Điều 5 Thông tư số 41/2017/TT-BTC nói trên thì khi phát sinh giao dịch với bên có quan hệ liên kết, Công ty được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết. Công ty vẫn phải kê khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

Nếu còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 - Cục Thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời Công ty TNHH Việt Nam Leakless được biết và thực hiện./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG




Mai Sơn