Cẩm nang IFRS cho người Việt

Công văn số 4361/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội hướng dẫn về việc lập Hồ sơ giao dịch liên kết (26/01/2018)

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4361/CT-TTHT
V/v lập hồ giao dịch liên kết.

Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Samduck KDP Việt Nam LLC
(Địa chỉ: Phòng 512, Tầng 5, Tòa nhà Eurowindown Multicomplex, Số 27 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Nội)
MST: 2300898684

Trả lời công văn số 02/CV-17 đề ngày 27/12/2017 của Công ty TNHH Samduck KDP Việt Nam LLC (sau đây gọi tắt công ty) hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Nội ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính Phủ quy định về quản thuế đối với doanh nghiệp giao dịch liên kết:

+ Tại Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng:

“1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung người nộp thuế) đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp khai phát sinh giao dịch với các bên quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này. ”

+ Tại Điều 5 quy định về các bên quan hệ liên kết:

“1. Các bên quan hệ liên kết (sau đây viết tắt bên liên kết”) các bên mối quan hệ thuộc một trong các trường hợp:

a) Một bên tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu vào bên kia;

b) Các bên trực tiếp hay gián tiếp cùng chịu sự điều hành, kiểm soát, góp vốn hoặc đầu của một bên khác.

…”

+ Tại Điều 11 quy định các trường hợp người nộp thuế được miễn khai, miễn lập Hồ xác định giá giao dịch liên kết:

“2. Người nộp thuế trách nhiệm khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này nhưng được miễn lập Hồ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:

a) Người nộp thuế phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng;

b) Người nộp thuế đã kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá. Các giao dịch liên kết không thuộc phạm vi áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá, người nộp thuế trách nhiệm khai xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 10 Nghị định này;

c) Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản hình, doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như sau:

- Phân phối: Từ 5% trở lên;

- Sản xuất: Từ 10% trở lên;

- Gia công: Từ 15% trở lên.

Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần quy định tại điểm này thì phải lập Hồ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định.”

Căn cứ quy định trên, do nội dung công văn hỏi của Công ty không đề cập đến việc giao dịch với một tổ chức, nhân, Cục Thuế TP Nội trả lời theo nguyên tắc như sau:

Trường hợp Công ty đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp khai phát sinh giao dịch với các bên quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định 20/2017/NĐ-CP ngày 24/2/2017 của Chính Phủ thì thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên.

Trường hợp Công ty phát sinh giao dịch với các bên quan hệ liên kết, Công ty thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu (bao gồm các lĩnh vực Phân phối: Từ 5% trở lên; Sản xuất: Từ 10% trở lên; Gia công: Từ 15% trở lên) thì Công ty được miễn lập hồ xác định giá giao dịch liên kết theo hướng dẫn tại Tiết c Khoản 2 Điều 11 Nghị định 20/2017/NĐ-CP nhưng vẫn phải khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị để thực hiện theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 - Cục Thuế TP Nội để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP Nội trả lời để Công ty TNHH Samduck KDP Việt Nam LLC được biết thực hiện./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn