Cẩm nang IFRS cho người Việt

Quy định hiện hành (từ 2017)