Cẩm nang IFRS cho người Việt

Công văn số 83301/CT-TTHT của Cục thuế Hà Nội về việc miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (28/12/2017)

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83301/CT-TTHT
V/v miễn lập Hồ xác định giá giao dịch liên kết.

Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2017

 

Công ty TNHH Deawoo Engineering & Construction Việt Nam
(Đ/c: Phòng 1403, Tầng 14, Tháp Đông, Lotte Center Nội, 54 Liễu Giai, P. Cống Vị, Q. Ba Đình, TP. Nội- MST: 0107693300)

Trả lời công văn số 45/2017/DWVN-VN ngày 27/11/2017 của Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam hỏi về chính sách thuế, Cục Thuế TP Nội ý kiến như sau:

- Căn cứ Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản thuế đối với doanh nghiệp giao dịch liên kết

+ Tại khoản 1 Điều 2 quy định về đối tượng áp dụng:

“1. Tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung người nộp thuế) đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp khai phát sinh giao dịch với các bên quan hệ liên kết theo quy định tại Điều 5 Nghị định này.”

+ Tại Điều 11 quy định về các trường hợp người nộp thuế được miễn khai, miễn lập Hồ xác định giá giao dịch liên kết:

Điều 11. Các trường hợp người nộp thuế được miễn khai, miễn lập Hồ xác định giá giao dịch liên kết:

1. Người nộp thuế được miễn khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III, mục IV Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này trong trường hợp chỉ phát sinh giao dịch với các bên liên kết đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam, áp dụng cùng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp với người nộp thuế không bên nào được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế, nhưng phải khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục II tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Người nộp thuế trách nhiệm khai xác định giá giao dịch liên kết theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này nhưng được miễn lập Hồ xác định giá giao dịch liên kết trong các trường hợp sau:

a) Người nộp thuế phát sinh giao dịch liên kết nhưng tổng doanh thu phát sinh của kỳ tính thuế dưới 50 tỷ đồng tổng giá trị tất cả các giao dịch liên kết phát sinh trong kỳ tính thuế dưới 30 tỷ đồng;

b) Người nộp thuế đã kết Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá thực hiện nộp Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật về Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá. Các giao dịch liên kết không thuộc phạm vi áp dụng Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá, người nộp thuế trách nhiệm khai xác định giá giao dịch liên kết theo quy định tại Điều 10 Nghị định này;

c) Người nộp thuế thực hiện kinh doanh với chức năng đơn giản, không phát sinh doanh thu, chi phí từ hoạt động khai thác, sử dụng tài sản hình, doanh thu dưới 200 tỷ đồng, áp dụng tỷ suất lợi nhuận thuần trước lãi vay thuế thu nhập doanh nghiệp trên doanh thu, bao gồm các lĩnh vực như sau:

- Phân phối: Từ 5% trở lên;

- Sản xuất: Từ 10% trở lên;

- Gia công: Từ 15% trở lên.

Trường hợp người nộp thuế không áp dụng theo mức tỷ suất lợi nhuận thuần quy định tại điểm này thì phải lập Hồ xác định giá giao dịch liên kết theo quy định. ”

Căn cứ quy định trên, trường hợp trong năm tài chính 2017, Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam chỉ phát sinh 1 giao dịch với bên liên kết Công ty TNHH phát triển THT ( Công ty được thành lập theo luật doanh nghiệp Việt Nam), hai công ty đều không được hưởng ưu đãi thuế TNDN, nộp thuế TNDN với cùng mức thuế suất thuế TNDN 20% đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên thì Công ty được miễn khai xác định giá giao dịch liên kết tại mục III, mục IV Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP, miễn lập Hồ xác định giá giao dịch liên kết, nhưng phải khai căn cứ miễn trừ tại mục I, mục II Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 20/2017/NĐ-CP nêu trên.

Cục Thuế TP Nội trả lời để Công ty TNHH Daewoo Engineering & Construction Việt Nam được biết thực hiện./.

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn